Transaction Overview

SP46T2MSVBHBHSEB4GBMV2ZV6MBEHR2VSUOZP5Q2IOU5QTYGZFNA
Status:
Block:
Type:
ASA Transfer
Amount:
288 satoshi
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
990.090582 Algos
Sender ASA balance:
1,252,000,000,000 satoshi
Receiver ASA balance:
7,399,392,640,370 satoshi
First round:
1190360
Last round:
1190459
Created at:
Fri, 31 Jan 2020 12:14:40 GMT